Artikel 1 Inleiding

 1. Deze reisvoorwaarden zijn van toepassing op reisovereenkomsten
  in de zin der wet die Sondus sluit met een of meer reizigers.
  2. Deze reisvoorwaarden kunnen tevens van toepassing worden
  verklaard op andere reisdiensten zoals accommodaties, vliegtickets
  etc. Dat dient dan expliciet in de aanbieding te worden vermeld.

Artikel 2 Informatie van Sondus

 1. Sondus zal vóór het sluiten van de reisovereenkomst bekend
  maken wanneer de reissom (volledig) betaald moet zijn.
  Sondus kan een aanbetaling verlangen, de hoogte daarvan maakt hij
  vóór het sluiten van de overeenkomst bekend.
  2. Sondus draagt geen verantwoordelijkheid voor de kosten die
  de reiziger maakt voor het niet hebben van een reis- en/of
  annuleringsverzekering. De reiziger is te allen tijden zelf
  verantwoordelijk voor het afsluiten van een reis- en/of
  annuleringsverzekering.
  3. Sondus draagt geen verantwoordelijkheid voor algemene
  informatie in foto’s, folders, advertenties, websites en andere
  informatiedragers, als die door derden zijn opgesteld of
  uitgegeven.
  4. Indien de aangeboden reis is opgenomen in een (internet)
  publicatie van Sondus maken de hierin vermelde gegevens
  deel uit van de overeenkomst tenzij anders aangegeven.
  5. Bij vliegvervoer wordt de identiteit van de uitvoerende
  luchtvaartmaatschappij zodra deze bij Sondus bekend is aan
  de reiziger bekendgemaakt, uiterlijk bij het ter beschikking stellen
  van de reisbescheiden. De definitieve vertrek- en aankomsttijden
  van vervoersonderdelen van de reis worden vermeld in de
  reisbescheiden.

Artikel 3 Informatie door de reiziger

 1. De reiziger verstrekt tijdig voor het sluiten van de overeenkomst
  alle gegevens omtrent hemzelf en de door hem aangemelde
  reizigers die van belang kunnen zijn voor het sluiten of de
  uitvoering van de overeenkomst. Daartoe behoren in ieder geval
  zijn mobiele telefoonnummer(s) en e-mailadres(sen).
  De reiziger vermeldt bijzonderheden die van belang kunnen zijn
  voor de goede uitvoering van de reis door Sondus omtrent
  zijn eigen lichamelijke en geestelijke toestand alsmede omtrent de
  hoedanigheid of de samenstelling van de door hem aangemelde
  groep reizigers.
  3. Indien de reiziger in zijn informatieplicht tekortschiet kan dit tot
  gevolg hebben dat deze reiziger(s) door of namens Sondus

van (verdere) deelname aan de reis wordt (worden) uitgesloten. In
dat geval worden alle hiermee gemoeide kosten aan de reiziger in
rekening gebracht.
4. De reiziger kan zowel om medische redenen als om andere
redenen Sondus verzoeken om het reisaanbod te wijzigen.
Sondus is niet verplicht aan een dergelijk verzoek gehoor te
geven doch als hij dat doet is de reiziger verplicht de aan de
wijziging verbonden kosten te vergoeden.

Artikel 4 Bevestiging/Herroeping door Sondus

 1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de
  reiziger van het aanbod van Sondus inclusief de van
  toepassing verklaarde voorwaarden. Na totstandkoming van de
  overeenkomst ontvangt de reiziger zo spoedig mogelijk een
  bevestiging en/of een factuur.
  2. Sondus kan de reisovereenkomst binnen de in de aanbieding
  vermelde termijn schriftelijk opzeggen in geval het aantal
  aanmeldingen kleiner is dan het voorafgaand aan de boeking
  kenbaar gemaakte vereiste minimum aantal deelnemers.
  3. Het aanbod van Sondus is vrijblijvend en kan zo nodig door
  deze ook nog na aanvaarding door de reiziger van het aanbod en
  eventuele bevestiging door Sondus, worden herroepen.
  Herroeping wegens correctie van fouten in de berekening van de
  reissom of van andere fouten is toegestaan. De herroeping dient
  zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 48 uur na de dag
  van aanvaarding te geschieden onder opgaaf van redenen. Als de
  reiziger het aanbod aanvaardt in het weekend, vangt de termijn
  voor herroeping door Sondus aan op zondagavond
  middernacht. De reiziger heeft in dat geval recht op onverwijlde
  restitutie van eventueel betaalde gelden.
  4. Kennelijke fouten en/of vergissingen binden Sondus niet.
  Dergelijke fouten en vergissingen zijn – vanuit het perspectief van
  de gemiddelde reiziger – op het eerste gezicht als zodanig kenbaar
  of zouden dat moeten zijn.

Artikel 5 Wijzigingen door Sondus

 1. Sondus kan de reisovereenkomst slechts wijzigen wegens
  gewichtige omstandigheden die hij de reiziger onverwijld
  meedeelt. De reiziger kan de wijziging slechts afwijzen indien zij
  hem tot nadeel van meer dan geringe betekenis strekt.
  2. Sondus kan de reisovereenkomst ook wijzigen op een
  wezenlijk punt wegens gewichtige omstandigheden die hij de
  reiziger onverwijld, d.w.z. zonder enige toerekenbare vertraging
  aan zijn zijde, meedeelt. De reiziger kan deze wijziging afwijzen (zie
  lid 6).
  3. Sondus kan tot twintig dagen voor aanvang van de reis de
  reissom verhogen in verband met wijzigingen in de vervoerkosten
  (met inbegrip van brandstofkosten) of de verschuldigde
  belastingen en heffingen. Bij toepassing van deze bepaling geeft
  Sondus aan op welke wijze de verhoging is berekend. De
  reiziger kan de verhoging afwijzen (zie lid 6).
  4. Vanaf de datum waarop de volledige reissom betaald moet zijn
  volgens de voorwaarden van Sondus en ook daadwerkelijk
  betaald is, zal Sondus – in afwijking van het bepaalde in lid 3
  – de reissom niet meer verhogen.
  5. In geval van wijziging van de overeenkomst op een wezenlijk punt
  doet Sondus onverwijld de reiziger indien mogelijk een
  alternatief aanbod. Het alternatieve aanbod dient gelijkwaardig te
  zijn. De gelijkwaardigheid van alternatieve accommodatie moet
  worden beoordeeld naar objectieve maatstaven.
  6. Na een afwijzing als in lid 2 en 3 bedoeld, kan Sondus de
  reisovereenkomst opzeggen. De reiziger heeft recht op teruggave
  of kwijtschelding van de reissom of een evenredig deel daarvan
  indien de reis reeds ten dele is genoten. Ditzelfde recht heeft de
  reiziger ingeval hij terecht een wijziging die hem tot nadeel van
  meer dan geringe betekenis strekt heeft afgewezen.
  7. A. Indien de oorzaak van de wijziging aan Sondus kan
  worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade
  van de reiziger voor rekening van Sondus
  B. Indien de oorzaak van de wijziging aan de reiziger kan worden
  toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor
  rekening van de reiziger
  C. Indien de oorzaak van de wijziging noch aan de reiziger noch
  aan Sondus kan worden toegerekend, dragen partijen
  ieder hun eigen schade.
  8. Sondus is verplicht de reiziger te informeren over een
  wijziging in de vertrektijd. Als het gaat om de terugreis van
  reizigers die hebben geboekt voor uitsluitend vervoer en/of van
  wie het verblijfadres niet bekend is, zal Sondus zich in
  redelijkheid inspannen om hen te informeren over deze wijziging.

Artikel 6 Documenten

 1. Uiterlijk bij de totstandkoming van de overeenkomst zal door
  Sondus algemene informatie betreffende paspoorten, visa
  en eventuele formaliteiten op gezondheidsgebied aan de reiziger
  worden verstrekt.
  2. De reiziger is zelf verantwoordelijk om bij de betrokken
  autoriteiten de nodige aanvullende informatie in te winnen met
  betrekking tot paspoorten en visaverplichtingen (denk aan
  bijzondere mahramverzoeken). Sondus kan daar waar nodig
  de reiziger van advies kunnen voorzien.
  3. De reiziger is voor aanvang van en tijdens de reis zelf
  verantwoordelijk voor het bij zich hebben van de benodigde
  documenten, zoals een geldig paspoort, of, waar nodig, een
  identiteitskaart en de eventueel vereiste visa, bewijzen van
  inentingen en vaccinaties etc.
  4. Indien de reiziger de reis niet (geheel) kan maken wegens het
  ontbreken van enig (geldig) document, komt zulks met alle
  daaraan verbonden gevolgen voor zijn eigen rekening, tenzij
  Sondus heeft toegezegd voor dat document te zullen zorgen
  en het ontbreken daarvan hem kan worden toegerekend.

Artikel 7 Hulp en bijstand

 1. De reiziger is te allen tijden zelf verantwoordelijk voor de goede
  uitvoer van de reis naar gelang de verkregen informatie. Indien de
  reis niet verloopt overeenkomstig de verkregen informatie, kan
  Sondus onder voorbehoud van omstandigheden de reiziger
  hulp en bijstand verlenen. De daaruit voortvloeiende kosten zijn
  slechts voor rekening van Sondus, indien de tekortkoming in
  de uitvoering van de reis hem is toe te rekenen. Indien de oorzaak
  aan de reiziger is toe te rekenen, zijn de kosten in dat geval voor
  rekening van de reiziger.
  2. Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die
  de reiziger op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht
  hebben wegens omstandigheden die noch aan de reiziger noch aan
  Sondus zijn toe te rekenen, draagt ieder zijn eigen schade.
  Voor Sondus bestaat deze o.a. uit de extra inzet van
  menskracht; voor de reiziger bestaat deze o.a. uit extra verblijf- en
  repatrieringskosten.

Artikel 8 Aansprakelijkheid Sondus

 1. Sondus zal bij haar werkzaamheden de zorg van een goede
  opdrachtnemer in acht nemen. Sondus aanvaardt echter
  geen aansprakelijkheid voor de handelingen en/of nalatigheden
  van de van de bij de uitvoering van de reisovereenkomst
  betrokken derden noch voor de juistheid van de door deze derden
  verstrekte informatie.
  2. Een tekortkoming in de nakoming van een verbintenis die hem kan
  worden toegerekend, verplicht Sondus mede tot vergoeding
  van ander nadeel dan vermogensschade, voor zover door die
  tekortkoming derving van reisgenot is veroorzaakt. Deze
  vergoeding bedraagt ten hoogste eenmaal de reissom.
  3. Indien op een, in de reisovereenkomst, begrepen dienst een
  verdrag of een Verordening van de EU van toepassing is, kan
  Sondus zich beroepen op een uitsluiting of beperking van
  aansprakelijkheid die dat verdrag of Verordening aan een
  dienstverlener als zodanig toekent of toestaat.
  4. Sondus is evenmin aansprakelijk indien en voor zover de
  reiziger zijn schade heeft kunnen verhalen uit hoofde van een door
  hem afgesloten verzekering, zoals bijvoorbeeld een reis- en/of
  annuleringsverzekering.

Artikel 9 Rechten van de reiziger

Indeplaatsstelling
1. De reiziger kan aan Sondus verzoeken zich te laten
vervangen door een ander. Daarvoor gelden de volgende
voorwaarden:
• de ander voldoet aan alle aan de overeenkomst verbonden
voorwaarden;
• het verzoek wordt uiterlijk 21 kalenderdagen vóór vertrek
ingediend, dan wel zo tijdig dat de benodigde handelingen en
formaliteiten nog kunnen worden verricht; en
• de voorwaarden van de bij de uitvoering betrokken
dienstverleners verzetten zich niet tegen deze
indeplaatsstelling.
• De daaruit voortvloeiende kosten zijn op rekening van de
reiziger zelf.
Ingeval het verzoek niet kan worden ingewilligd, zal Sondus
dat met redenen omkleed aan de reiziger meedelen.
2. De aanmelder, de reiziger en degene die hem vervangt zijn
hoofdelijk aansprakelijk tegenover Sondus voor de betaling
van het nog verschuldigde gedeelte vanga de reissom, de
wijzigingskosten en de eventuele extra kosten als gevolg van de
vervanging.
Reisbescheiden
3. Sondus geeft in de bevestiging aan op welk tijdstip en op
welke wijze hij de reisbescheiden aan de reiziger ter beschikking
zal stellen.
4. Indien de reiziger op het door Sondus meegedeelde tijdstip,
doch uiterlijk 5 werkdagen voor vertrek nog geen reisbescheiden
ontvangen heeft, meldt hij dit onverwijld aan Sondus.

Garantieregeling STO Garant

Om te voldoen aan de wettelijk verplichte garantiestelling maakt Sondus gebruik van STO Garant. U kunt dit controleren via de STO Garant deelnemerspagina  www.sto- garant.nl/deelnemers . Alle informatie over STO Garant vindt u op www.sto-garant.nl.

Bij elk (reis)aanbod van sondus wordt duidelijk vermeld of de garantie van STO Garant van toepassing is. In de garantieregeling leest u wat de garantie inhoudt en welke voorwaarden van toepassing zijn. U vindt deze garantieregeling op de website van STO Garant www.sto-garant.nl/downloads.

Indien de garantie van STO Garant van toepassing is op uw boeking, dan betaalt u de reissom niet aan Sondus, maar aan de derdengeldenrekening van Stichting Derdengelden Certo Escrow, een bij De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) geregistreerde betaaldienstverlener. Deze stichting derdengelden waarborgt uw reissom tot na afloop van uw boeking. Wanneer diensten door financieel onvermogen van Sondus niet (volledig en/of tijdig) worden verleend, dan voert STO Garant de garantie uit. In de garantieregeling leest u hoe u daar in dat geval aanspraak op maakt.

Artikel 10 Verplichtingen van de reiziger

 1. De reiziger is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen door of
  namens Sondus gegeven en is aansprakelijk voor schade
  veroorzaakt door zijn gedragingen. Dit te beoordelen naar de
  maatstaf van het gedrag van een correcte reiziger.
  2. De reiziger die zodanig hinder of overlast oplevert of kan
  opleveren, dat een goede uitvoering van de reis daardoor wordt
  bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kan door Sondus van
  (voortzetting van) de reis worden uitgesloten, indien van Sondus in redelijkheid niet kan worden gevergd dat de overeenkomst
  wordt nagekomen. De hieruit voortvloeiende kosten komen voor
  rekening van de reiziger.
  3. De reiziger is verplicht eventuele schade te vermijden en zo veel
  mogelijk te beperken.
  4. Iedere reiziger dient uiterlijk 24 uur vóór het aangegeven tijdstip
  van vertrek van de terugreis zich van het exacte tijdstip van vertrek
  te vergewissen.

Artikel 11 Opzegging door de reiziger

 1. De reiziger kan de reisovereenkomst opzeggen. Doet hij dat dan is
  hij verplicht om aan Sondus de schade te vergoeden die
  deze ten gevolge van de opzegging lijdt. Deze bedraagt maximaal
  eenmaal de reissom.
  2. Sondus kan deze schade fixeren op vaste percentages van de
  reissom afhankelijk van het tijdstip van opzegging
  Consumentenvoorwaarden 3 Sondus
  (annuleringskosten). De reiziger vergoedt Sondus de schade
  die zij ten gevolge van de opzegging lijdt en wel als volgt:
  – Tot 30 dagen voor vertrek: 20% van de totale reissom.
  – Tussen 29 en 15 dagen voor vertrek: 50% van de totale
  reissom.
  – Vanaf 15 dagen voor vertrek tot de vertrekdatum: 100% van
  de totale reissom.
  3. De reiziger die de reisovereenkomst opzegt, is gehouden deze
  annuleringskosten te voldoen, tenzij hij aannemelijk maakt dat de
  schade van Sondus lager is uitgevallen. In dat geval zal
  Sondus deze lagere schade in rekening brengen. Onder
  schade wordt verstaan geleden verlies en gederfde winst.

Artikel 12 Betaling

 1. De reiziger die niet op het door Sondus vermelde tijdstip
  (artikel 2 lid 1) aan zijn financiële verplichtingen heeft voldaan is
  van rechtswege in verzuim.
  2. Indien (tijdige) betaling uitblijft, wordt de reiziger aangemaand
  door of namens Sondus en wordt hem een termijn gesteld
  van 7 dagen om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen. Als
  betaling ook dan uitblijft wordt de overeenkomst geacht te zijn
  geannuleerd per deze datum. De reeds betaalde gelden worden
  met de annuleringsgelden verrekend.

Artikel 13 Incassokosten

 1. Voorts is de reiziger na aanmaning gehouden tot vergoeding van
  de buitengerechtelijke kosten.
  2. De buitengerechtelijke kosten bedragen maximaal:
  – 15% over een reissom tot € 2500,–;
  – 10% over de daarop volgende € 2500,–;
  – 5% over de volgende € 5000,–; en
  – 1 % over het meerdere.
  Sondus kan ten voordele van de reiziger afwijken van
  genoemde bedragen en percentages.
  Artikel 14 Klachten Naar begin
  Tijdens de reis
  1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst dienen ter
  plaatse zo spoedig mogelijk gemeld te worden zodat naar een
  oplossing kan worden gezocht. Daarvoor moet de reiziger zich –
  in deze volgorde – melden bij:
  • de betrokken dienstverlener (denk aan
  vliegtuigmaatschappij, hotel etc.);
  • de reisleiding indien deze aanwezig of
  bereikbaar is; of
  • een contactpersoon van Sondus.
  2. Indien de tekortkoming niet wordt opgeheven en afbreuk doet aan
  de kwaliteit van de reis moet deze in ieder geval onverwijld, d.w.z.
  zonder enige toerekenbare vertraging, worden gemeld bij
  Sondus in Nederland.
  3. Als een tekortkoming ter plaatse niet bevredigend wordt opgelost,
  zorgt Sondus voor de mogelijkheid om deze in de vorm van
  een klacht te laten registreren (klachtrapportage).
  4. Sondus zorgt voor informatie over de ter plaatse te volgen
  procedure, de contactgegevens en bereikbaarheid van
  betrokkenen.
  5. Indien de reiziger niet aan de meldingsplicht en de registratie van
  de klacht op de door Sondus aangegeven wijze heeft voldaan
  en de dienstverlener of Sondus daardoor niet in de
  gelegenheid is gesteld de tekortkoming te verhelpen, kan zijn
  eventuele recht op schadevergoeding (gedeeltelijk) komen te
  vervallen.
  Na de reis
  6. Als een klacht niet tot tevredenheid wordt opgelost, moet deze zo
  spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen één maand na afloop van
  de reis (c.q. de genoten dienst) of na de oorspronkelijke
  vertrekdatum als de reis geen doorgang heeft gevonden, op de